Welcome Asher Jermaine Matahelemual

Asher was born Monday, March 23 to Marina and Hendy Matahelemual. (Hendy is our conference Pastor of Formation & Communication.)  All are doing well.  Asher will join big brothers Judah and Levi at home in Philadelphia. We celebrate new life in the midst of a time of turmoil. Grace, peace, joy and strength to Hendy, Marina, and the boys in these days ahead.


Telah lahir Asher Jermaine Matehelemual pada hari Senin 23 Maret,bayi dari Marina dan Hendy Matehelemual. (Hendy adalah Pastor di conference untuk bagian Formation & Communication ). Mereka semua sehat dan baik. Asher menjadi adik bagi Judah dan Levi di dalam rumah mereka di Philadelphia. Di tengah situasi sulit seperti sekarang ini, kita tetap bersyukur akan kehidupan baru ini. Damai, sukacita dan sejahtera menyertai Hendy, Marina dan anak anak mereka di masa mendatang.


Asher Jermaine Matahelemual được sinh ra vào thứ Hai, ngày 23 tháng 3 năm 2020 đến Marina và Hendy Matahelemual.  (Hendy là mục sư trong giáo hội của chúng ta Mục sư thành lập và truyền thông.) Tất cả đều khỏe mạnh. Asher sẽ gặp mặt hai anh lớn Judah và Levi tại nhà ở Philadelphia. Chúng tôi chúc mừng cuộc sống mới ở trong một thời kỳ hỗn loạn này. Ân điển, bình an, niềm vui và sức mạnh ở cùng Hendy, Marina và các chàng trai trong những ngày sắp tới.


Asher Jermaine Matahelemual nació el lunes 23 de marzo, hijo de Marina y Hendy Matahelemual. (Hendy es pastor de formación y comunicación en nuestra conferencia). A todos les está yendo bien. Asher se unirá a sus hermanos mayores Judah y Levi en su casa en Filadelfia. Celebramos una nueva vida en medio de una época de agitación. Gracia, paz, alegría y fortaleza para Hendy, Marina y los niños en estos días por venir.